Lees op deze pagina meer uitleg over de DTB-registers of ga direct naar het 'overzicht van de DTB-registers'.

 

DTB-registers registers bevatten doop-, trouw- en begraafinschrijvingen door kerk en/of stad. Het is een belangrijke bron voor genealogisch onderzoek vóór 1811. In deze bron zijn minder gegevens opgenomen dan in de akten van de Burgerlijke Stand.
Voor onderzoek na 1811 maakt u gebruik van de registers van de Burgerlijke Stand.

Op deze pagina vindt u informatie over:

- Soorten registers;
- Welke gegevens zijn in de registers opgenomen;
- Digitaal zoeken;
- Zoeken op microfiche met indexen;
- Welke bronnen zijn beschikbaar;

Soorten registers

Voor onderzoek voor 1811 maakt u gebruik van de registers opgemaakt door kerkgenootschappen en/of stedelijke- of plaatselijke autoriteiten, waaronder de DTB-registers:

 • Doopregisters
 • Trouwregisters
 • Begraafregisters

Andere bronnen die de autoriteiten opmaakten zijn bijvoorbeeld:

 • Akten van indemniteit (cautie, borgstelling)
 • Akten van admissie
 • Poorterboeken
 • Lidmatenregisters

De akten van indemniteit werden afgegeven door, onder andere, de diaconie en het gerecht van de plaats van herkomst van nieuw ingezetenen. Het zijn officiële documenten waarin men verklaarde bij te zullen dragen aan de eventuele kosten van levensonderhoud. Akten van admissie werden door de stad afgegeven aan nieuw ingezeten.
In het poorterboek werd men ingeschreven als men toestemming had binnen de stadspoorten te wonen.
Lidmatenregisters bevatten ook gegevens van nieuw ingezeten.

Deze registers zijn ook bekend als registers ‘In en Uit’. Met deze bronnen kan de plaats van herkomst van personen onderzocht worden. Maar ook waarheen men is vertrokken. 

Welke gegevens zijn in de registers opgenomen

Doopregisters

Doopregisters bevatten de volgende gegevens:

 • voornaam van de dopeling; 
 • doopdatum;
 • naam van de vader en de moeder; 
 • vaak de namen van de getuigen;
 • soms meer informatie

De datum in het register is meestal de datum van de doop, soms de datum van geboorte. Als u een naam niet vindt in het register van het kerkgenootschap waar u deze had verwacht, raadpleegt u dan ook het register van een andere kerk.

Trouw-, Stadstrouw-, Impostregisters

Kerkgenootschappen en stedelijke- of plaatselijke autoriteiten registreerden huwelijken in (onder)trouwregisters. Huwelijken die in de kerk werden gesloten zijn opgenomen in de kerkelijke trouwboeken van de verschillende kerkgenootschappen. Huwelijken die gesloten werden voor de Commissarissen voor de Huwelijkszaken werden ingeschreven in de ‘Stadstrouwboeken’. De laatste bron maakt onderscheid tussen hervormden en niet-hervormen: hervormden gingen in ondertrouw voor het gerecht, andere gezindten trouwden niet alleen voor de kerk, maar ook voor het gerecht.

Van 1696 tot 1805 werd er belasting op het trouwen geheven. Deze belasting werd ingeschreven in ‘Registers van betaalde impost’. Hierin vindt u aanvullende gegevens over de belasting.

Het huwelijk kan dus in verschillende registers ingeschreven zijn.

Trouwregisters bevatten de volgende gegevens:

 • namen van bruidegom en bruid; 
 • woonplaats (-adres) van bruidegom en bruid;
 • datum trouw of ondertrouw;
 • jongedochter (j.d.) of jongeman (j.m.):  voor het eerst getrouwd; 
 • wed./wedr: bij een weduwe vaak de naam van de overleden partner 

Soms ook:

 • leeftijd van bruidegom en bruid; 
 • de geboorteplaats van bruidegom en/of  bruid; 
 • het beroep van de bruidegom. 
 • aantekening van attestatie ( verleend door of voor een andere plaats) 

Begraaf-, Overlijdens-, Gaarderregisters

Kerkgenootschappen registreerden begrafenissen en/of overlijdens van de leden. De datum in de registers is meestal de datum van de begrafenis.

Van 1696 tot 1805 werd er belasting op het begraven geheven. De gaarder registreerde deze belasting op het overlijden in de registers van betaalde impost. Voor plaatsen zonder kerk of begraafplaats is dit de enige registratie van overledenen. Hierin vindt u aanvullende gegevens over de belasting.

Het overlijden kan dus in verschillende registers ingeschreven zijn.

Begraaf- of overlijdensregisters bevatten de volgende gegevens:

 • naam van de overledene; 
 • datum van de begrafenis; 
 • woonadres van de overledene; 
 • bij vrouwen die gehuwd zijn (geweest) staat meestal de naam van de (vooroverleden) man;  
 • bij kinderen staat meestal de naam van de vader/ouders.

Digitaal zoeken

Een deel van de DTB-registers van Schiedam en geannexeerde gemeenten is digitaal beschikbaar in SchiedamGen. Het digitaliseringsproject is nog in volle gang. Het zoeksysteem wordt regelmatig aangevuld.
Op dit moment worden de Trouwregisters (-inschrijvingen) gedigitaliseerd. Soms betreft het gecombineerde registers of akten waarin ook gegevens van dopen en begraven zijn opgenomen. Ook deze gegevens zijn al gescand en beschikbaar in SchiedamGen.

Onder het tabblad DTB vindt u geen zoekscherm waar u een zoekvraag in kunt voeren. Door te bladeren zoekt u naar het gewenste bestand. U kunt de registers ‘filteren’.
Registreren is alleen nodig wanneer u gratis documenten wilt downloaden.

Ga voor meer uitleg naar de webpagina 'Personen- en aktenzoeker SchiedamGen' of ga direct naar SchiedamGen

Zoeken op microfiche met indexen

Voorheen waren de DTB-registers uitsluitend op microfiche raadpleegbaar in de studiezaal van het Gemeentearchief. Als de bron nog niet via SchiedamGen beschikbaar is, moet u voor uw onderzoek nog steeds gebruik maken van de microfiches.
Voor het zoeken naar personen maakt u gebruik van de indexen (of klappers) op naam. Ze verwijzen naar de originele bron; het register en/of de akte. De indexen zijn beschikbaar in de studiezaal.
De indexen geven in alfabetische volgorde de namen van de dopelingen, bruidegom en bruid en overledenen, met vermelding van de datum.

Ook de bronnen zelf zijn op microfiche beschikbaar in de studiezaal.

Welke bronnen zijn beschikbaar

Op microfiche in de studiezaal

Een overzicht van de beschikbare indexen en bronnen vindt u in het ‘overzicht Doop-, Trouw- en Begraafboeken

Digitaal in SchiedamGen

Omdat de digitalisering van de Doop-, Trouw- en Begraafregisters in beweging is kunt u het beste SchiedamGen zelf raadplegen om na te gaan wat er op dit moment digitaal beschikbaar is.
Is de gewenste bron nog niet beschikbaar dan moet u onderzoek doen in de studiezaal van het Gemeentearchief.

Ga voor meer uitleg naar de webpagina 'Personen- en aktenzoeker SchiedamGen' of ga direct naar SchiedamGen