Rechtsfeiten zoals geboorte, huwelijk en overlijden worden door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waarin dat feit heeft plaatsgevonden vastgelegd in een akte. Akten van dezelfde soort worden gebonden. Deze banden vormen samen de serie 'Registers van de Burgerlijke Stand'.

Op deze pagina vindt u informatie over:
- Soorten registers;
- Welke gegevens bevatten de documenten;
- Openbaarheidsbeperkingen;
- Digitaal zoeken;
- Zoeken op microfiche met indexen;
- Welke akten zijn voor raadpleging beschikbaar;
- Tip: Huwelijksaangiften en -afkondigingen;
- Voorbeeld van een huwelijksbijlage.

Soorten registers

De Burgerlijke Stand is in 1811 ingevoerd. De ambtenaren van de Burgerlijke Stand in een gemeente hielden (onder andere) drie soorten registers bij:

 • registers van geboorten
 • registers van huwelijken en echtscheidingen
 • registers van overlijden 

Een afzonderlijke serie betreft de:

 • Huwelijksbijlagen

De huwelijksbijlagen zijn stukken die door de huwelijkskandidaten aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand zijn overgelegd, zoals afschriften van hun geboorteakte, akte van huwelijkstoestemming, akte van ontbinding van een voorgaand huwelijk etc. De stukken zijn te vinden via het aktenummer van het huwelijk.
Onderaan een voorbeeld van een huwelijksbijlagen: een akte van inschrijving bij de nationale militie en welke gegevens het bevat.

Welke gegevens bevatten de documenten

Geboorten

In een geboorteakte kunt u de volgende gegevens vinden:

 • naam van het kind
 • namen en woonplaats van de ouders
 • beroep van de vader
 • geboortedatum en tijdstip
 • bijzondere vermelding als erkenning, naamswijziging etc.

Huwelijken

In een huwelijksakte kunt u de volgende gegevens vinden:

 • plaats en datum van het huwelijk
 • namen, leeftijden van bruid en bruidegom
 • geboorte- en woonplaats van bruid en bruidegom
 • beroep van bruidegom (en bruid)
 • namen, beroep en woonplaats van de ouders
 • (eventueel) vermelding van erkenning, huwelijkstoestemming, akte van bekendheid
 • namen, beroep en woonplaats van de getuigen

Huwelijksbijlagen

In de bijlagen bij het huwelijk kunt u de volgende gegevens vinden:

 • afschriften van de geboorteakten van bruid en bruidegom
 • akte(n) van huwelijkstoestemming
 • akte(n) van ontbinding van een vorig huwelijk
 • bewijs van huwelijksafkondiging
 • bewijs van dienen bij de nationale militie
 • (eventuele) overlijdensakte(n) van ouders

Overlijdens

In een overlijdensakte kunt u de volgende gegevens vinden:

 • naam van de overledene
 • plaats, datum en tijdstip van overlijden
 • geboorteplaats, -datum, beroep en woonplaats van de overledene
 • namen van de echtgeno(o)t(e) en eventuele vroegere echtgeno(o)t(en)
 • namen van de ouders van de overledene en hun beroepen en woonplaatsen

Indexen

In de indexen (klappers / tafels) kunt u de volgende gegevens vinden:

 • alfabetisch de namen van degenen op wie de akten betrekking hebben
 • bij de index op de huwelijken zowel de naam van de bruid als de bruidegom
 • de dagtekening van de akte
 • soms het aktenummer

Openbaarheidsbeperkingen

Op grond van het Burgerlijk wetboek (boek 1, artikel 17a) geldt een openbaarheidsbeperking:

 • Geboorteregisters: 100 jaar
 • Huwelijksregisters- en bijlagen: 75 jaar
 • Overlijdensregisters: 50 jaar

De wettelijke vastgestelde openbaarheidsbeperking loopt tot het einde van het  kalenderjaar. Aan het begin van elk nieuw jaar zijn de vrijgekomen registers beschikbaar in SchiedamGen.

Digitaal zoeken

De akten van de Burgerlijke Stand zijn - mits openbaar - digitaal beschikbaar in SchiedamGen. U kunt direct zoeken op naam.
Registreren is alleen nodig wanneer u gratis documenten wilt downloaden.
Voor meer uitleg. Ga voor meer uitleg naar de webpagina 'Personen- en aktenzoeker SchiedamGen' of ga direct naar SchiedamGen

Zoeken op microfiche met indexen

Voordat de akten van de Burgerlijke Stand digitaal beschikbaar kwamen, waren de akten op microfiche in de studiezaal raadpleegbaar. De microfiches zijn nog steeds beschikbaar, maar de serie wordt niet meer geactualiseerd. 
Voor het zoeken naar akten op microfiches gebruikt u de indexen op achternaam (ook klappers of tafels genoemd). Deze veelal tienjaarlijkse indexen geven in alfabetische volgorde de namen van de geborenen, gehuwden, gescheidenen en overledenen, met vermelding van de datum waarop de bewuste akte is opgemaakt.

Welke akten zijn voor raadpleging beschikbaar

Dit zijn alleen de openbare akten, beginnend bij:

Schiedam:

 • Geboorten vanaf 1811
 • Huwelijken van 1811
 • Huwelijksbijlagen vanaf 1812 (de jaren 1857 en 1859 ontbreken. Van 1858 ontbreken bijlagen 39 t/m 124)
 • Overlijden vanaf 1811

Kethel en Spaland

 • Geboorten vanaf 1812
 • Huwelijken vanaf 1812
 • Huwelijksbijlagen vanaf 1811
 • Overlijden vanaf 1812

Nieuwland

 • Geboorten 1818 - 1855
 • Huwelijken 1818 - 1855
 • Huwelijksbijlagen 1819 -1855 (enkele jaren ontbreken)
 • Overlijden 1818 - 1855

Oud- en Nieuw-Mathenesse

 • Geboorten 1818 - 1867
 • Huwelijken 1818 - 1867
 • Huwelijksbijlagen 1818 - 1867 (enkele jaren ontbreken)
 • Overlijden 1818 - 1867

Tip: Huwelijksaangiften en -afkondigingen

Naast de huwelijksregisters zijn er ook registers van huwelijksaangiften en huwelijksafkondigingen. Wanneer niet bekend is waar een huwelijk is voltrokken kunnen deze registers interessant zijn.
In de huwelijksafkondigingen is de plaats geregistreerd waar het huwelijk zal plaatsvinden. De afkondiging werd zowel in de woonplaats van de man als de vrouw geregistreerd. Beide registers werden in enkelvoud opgemaakt en zijn te vinden in het Nationaal Archief.

Schiedam:

 • Huwelijksaangiften 1838 - 1932 (toegangsnummers 3.189.05 en 3.189.06)
 • Huwelijksafkondigingen 1838 - 1932 (toegangsnummers 3.189.05 en 1.189.07)

Kethel en Spaland:

 • Huwelijksaangiften 1840 - 1932 (toegangsnummers 3.098.05 en 3.098.06)
 • Huwelijksafkondigingen 1840 - 1932 (toegangsnummer 3.098.07)

Nieuwland-Kortland:

 • Huwelijksaangiften 1812 - 1838 (toegangsnummer 3.145.06 en 3.145.05)
 • Huwelijksafkondigingen 1812 - 1838 (toegangsnummer 3.145.07 en 3.145.05)

Oud- en Nieuw-Mathenesse:

 • Huwelijksaangiften 1839 -1867(toegangsnummers 3.126.05
 • Huwelijksafkondigingen 1812 - 1867 (toegangsnummers 3.126.07 en 3.126.05) 

Voorbeeld van een huwelijksbijlage

Onderstaande certificaat is een bijlage bij de akte betreffende het huwelijk van Laurentius Knappert Sczn., geboren op 21 november 1796 te Schiedam met Wilhelmina Helena de Groot, dat werd gesloten in Schiedam op 19 juli 1819 (akte nr. 58).
Uit dit certificaat blijkt dat Laurentius Knappert Sczn. was vrijgesteld van de dienstplicht in de Nationale Militie. De reden hiervoor is dat hij al iemand anders - tegen betaling - voor zijn nummer had laten opkomen.
Zijn signalement luidde: ‘Lengte  5 [voet en] 5 [duim]* 
Aangezigt  ovaal 
Voorhoofd rond  
Oogen blaauw 
Neus, Mond  ord. [‘ordinair’, gewoon] 
Kin rond 
Haar, Wenkbraauwen l. bruin 
Merkbare teekenen -'
Een lengte van 5 voet en 5 duim is ongeveer 1,70 meter. 

certificaat