Deze oorkonde is het oudste archiefstuk dat het gemeentearchief bewaart. Het is een akte waarbij schepenen van 'Nieuwendamme' (Schiedam) besluiten dat het gasthuis het beste kleed zal erven van een ieder die binnen de jurisdictie van Nieuwendamme woont, en waarbij twee mannen worden aangesteld om jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen over de ontvangst uit het recht op het beste kleed.
 

Akte van het beste kleed

 

Transcriptie

De transcriptie van De akte van het beste kleed 

Onder de originele tekst staat de getranscribeerde tekst.

"Wi scepenen van den Nieuwendamme ende die meneport maken cont alledenghene die desen brief sullen sien of horen dat wi met onsen vrien wille ende met ganser wetenthede hebben gheset ende ghemaket met ghemeire wilcore ons verbonden duer Got ende onser silen wille dat, so wie so porter es of wonet bin dervriheden der port, wanneer so hi steruet, wief ofte man, dat sien beste cleet sal hebben tgastues van den Nieuwendamme; storue hi oec bueten der port, waer soet ware, het soude hebben al dat selue; ende dat sullen ontfaen tue man, die dar toe worden gheset bi denhere ende bi den scepenen van der port, ter armerbehoef te kerne van dien hues ende daer af iarlics rekeninghe te doene vor den here ende die scepenen. Waer dat iemene ware diet nine gaue bider heiscinghen der tuiermanne, so salt die here in doen panden bi sinen bode ende bi den scepenen.

Oppedat dat dit vast ende stade bliue euwelike, so hebben wi ghebeden onsen here heren Florense van Henegouwen, riddere, den prouest van Coningfelt dat si dit besegle met horen seglen. Ende want die port sunder ghemenen segel es, so hebben wi scepenen, Clais serArnout sone, Conraet Ghiben sone, Ian van derHerberghen, Iacob Frisekins neue, Reinier die Viskere, Heine Hugen sone, Willem die Lakenman dit besegelt met onsen seglen vor die mene port.

Dese brief was ghemaket ende ghe gheuet in den iaren ons Heren M CC LXXX sex, des ander daghes na Dertiendaghe."
 

Details

Maten: 129 (r. 124) + 18 x 189 (ben. 185) mm.
Het stuk is enigszins onregelmatig uit het blad gesneden. Op de bovenrand enkele onderuiteinden van letters. Door de pliek (omgevouwen onderrand ter versteviging van zegel) een dubbele plus een enkele snede voor zegel 1, voorts negen dubbele sneden, met, elk aan een dubbele staart en in groen was:
1. het licht beschadigde zegel met tegenzegel van Floris van Henegouwen
3. t/m 6 en 8. onherkenbare fragmenten van zegels, de zegels 2, 7, 9 en 10 zijn met de staarten verloren gegaan. 
Het aantal sneden voor zegelaanhechtingen bedraagt één meer dan het aantal aangekondigde zegels.

Datering

Over de datering van 'de akte van het beste kleed' lopen de meningen uiteen. Gaat men ervan uit dat destijds de jaardagstijl (oftewel: 1 januari begint het nieuwe jaar) is toegepast, dan is dit stuk afkomstig uit 1286. Gaat men echter uit van de paasstijl (oftewel: 1e paasdag begint het nieuwe jaar), dan dateert het oudste stuk van het Gemeentearchief Schiedam uit 1287.

Meer weten? Lees verder op de pagina 'Waardoor is het oudste archiefstuk beschadigd?'