Wanneer is mijn huis gebouwd of verbouwd? Hoe zag mijn huis eruit? Waarvoor is mijn huis gebruikt? De bouwtekeningen en -vergunningen over de periode 1854-heden kunnen deze en meer vragen beantwoorden.

1854-1905

Ingekomen- en uitgegane stukken gemeenteraad en B&W

In 1854 stelde de gemeenteraad van Schiedam de verordening op het bouwen, betrekken en ontruimen van woningen binnen Schiedam vast. Dit kwam neer op de invoering van een systeem van woonvergunningen.
In de studiezaal is een alfabetisch op straatnaam geordend kaartsysteem te raadplegen, waarmee u snel kunt nagaan of van uw pand een (ver)bouwtekening is bewaard. De stukken zijn in origineel in te zien in de studiezaal van het gemeentearchief.

Tekeningen Commissie van Fabricage
De Commissie van Fabricage, na 1894 Commissie voor Gemeentewerken, beoordeelde de door particulieren of instellingen ingediende aanvragen tot bouw of verbouw van woningen, kerkgebouwen, scholen etc. De bouwtekeningen van de Commissie van Fabricage zijn opgenomen in de topografisch-historische atlas. 
In de studiezaal is een alfabetisch op straatnaam geordend kaartsysteem te raadplegen waarmee u snel kunt nagaan of van uw pand een (ver)bouwtekening is bewaard. De tekeningen zelf zijn digitaal beschikbaar en aan te vragen via de studiezaalmedewerker.

1906-1988

De Woningwet van 1901 verplichtte iedere gemeente tot het hebben van een bouwverordening. De Dienst Gemeentewerken, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, zag in Schiedam toe op de naleving. Voor de bouw of verbouwing van een huis moest de eigenaar een bouwvergunning aanvragen bij Burgemeester en Wethouders, waarbij een bouwtekening in meervoud moest worden ingeleverd. Verschillende instanties, zoals de brandweer en de welstandscommissie, ontvingen een exemplaar van de bouwtekening. 

Het Gemeentearchief Schiedam bewaart twee series: de dossiers van B&W en in veel gevallen ook de dossiers van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht. Het B&W-dossier bevat vooral de meer formele stukken: aanvraag, adviezen, bezwaarschriften, tekening(en). De schaduwdossiers aangelegd door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht bevatten in de regel meer stukken dan de dossiers van B&W. U kunt onder andere palenplannen en sonderings- en funderingsgegevens aantreffen. 

De bouwdossiers Schiedam 1905-1954 zijn digitaal beschikbaar via mijnadres.org. (Zie voor Kethel en Spaland aldaar). Bouwdossiers die niet digitaal beschikbaar zijn kunt u in origineel raadplegen in de studiezaal van het gemeentearchief. De studiezaalmedewerker kan snel voor u nagaan of er van het pand een (ver)bouwtekening is bewaard.

Na 1988

Vanaf 1988 is er nog maar één serie met bouwdossiers. Er is geen serie meer die gevormd is door B&W, maar uitsluitend de meer uitgebreide serie met bouwdossiers van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht.
De dossiers over de periode 1988- 2006 zijn aanwezig bij het gemeentearchief. Bouwdossiers vanaf 2007 zijn nog niet overgebracht naar het gemeentearchief. Deze dient u te raadplegen bij het Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum.

Kethel & Spaland, 1898-1941

De Kethelse bouwverordening:
Tot 1941 was de gemeente Kethel & Spaland een zelfstandige gemeente. De bouwverordening, minder uitgebreid dan die van Schiedam, werd vastgesteld in 1904 en gewijzigd in 1938. Overigens maakte ook de gemeente Kethel gebruik van de diensten van de Schiedamse woningdienst.

De bouwdossiers van de voormalige gemeente Kethel & Spaland, periode 1898-1941, zijn volledig digitaal beschikbaar via mijnadres.org.

LET OP: Bij de annexatie is een deel van het grondgebied van de voormalige gemeente Kethel & Spaland naar Rotterdam overgegaan. Deze bouwvergunningen zijn te vinden in het Stadsarchief Rotterdam. Het betreft met name de Kandelaar en Kandelaarweg.

Het volledige 'informatieblad bouwtekeningen/bouwdossiers' is te downloaden, net als het 'informatieblad huizenonderzoek'.