19-09-2007 — 

Het Gemeentearchief Schiedam brengt op de open dag aan het Stadserf de Schiedamse architect Piet Sanders onder de aandacht. In een tentoonstelling laten we zien welke grote invloed hij op het stadsbeeld heeft gehad. Tijdens het onderzoek bleek dat er nog veel kenmerkende gebouwen zijn terug te vinden, maar dat er ook al veel werk aan de slopershamer ten prooi is gevallen. In 1937, toen de architect overleed, moeten die allemaal nog hebben gestaan. Uit de kranten blijkt wat hij allemaal voor Schiedam heeft betekend, zoals onderstaand bericht uit de Schiedamse Courant van 12 maart 1937 dat hieronder integraal is afgedrukt.

Affiche met Piet Sanders sr.

Na een ongesteldheid van slechts twee dagen is hedenmorgen te zijnen huize in den leeftijd van 55 jaar overleden de heer P. Sanders, architect alhier. Weinig menschen hebben zoo hun stempel op het uiterlijk van Schiedam gedrukt als wijlen de heer Sanders. Als geboren Schiedammer hield hij van zijn stad, die hij in een sterke groei-periode groote diensten heeft bewezen.

De heer Sanders werd 5 maart 1882 op het Hoofd geboren en genoot zijn opleiding aan de Teekenacademie te Rotterdam. Korte tijd was hij opzichter bij Gemeentewerken.
Op jeugdigen leeftijd – hij was nog maar 25 jaar – won de heer Sanders een prijsvraag, uitgeschreven voor den bouw van een ambachtsschool, die in de St. Liduinastraat, midden in de weilanden, moest verrijzen. Omdat de heer Sanders nog weinig ervaring had, verzekerde hij zich bij de uitvoering van de opdracht van de hulp van een ouderen collega, den heer J. van Teeffelen. De heeren J.M. v.d. Schalk en M.C.M. de Groot hadden groote verwachtingen van den jeugdigen architect en daardoor verkreeg hij o.a. de opdracht woningen voor de Vereeniging Volkshuisvesting te ontwerpen. Bij het zilveren feest van Volkshuisvesting in 1928 kon worden meegedeeld, dat op dat oogenblik 11 pct. van de geheele Schiedamsche bevolking in woningen van Volkshuisvesting een onderdak had gevonden en al die woningen waren ontworpen door den heer P. Sanders. Deze ging van het standpunt uit: Eerst dient gevraagd wat de menschen noodig hebben en dan gaan we woningen bouwen!

Behalve de bijna 1000 woningen van Volkshuisvesting heeft de thans overledene ook tal van groote en interessante bouwwerken ontworpen. De belangrijkste zijn wel het Thuis voor Halfweezen aan den Lange Achterweg, dat in 1931 tot stand kwam, en het nieuwe St. Jacobs Gasthuis, aan de Burgemeester Knappertlaan, dat in 1933 verrees. Dit zijn twee monumenten, die, nu hun schepper is gestorven, nog een lange reeks van jaren zullen getuigen van diens groote bekwaamheid en artisticiteit. Zoo men zich herinneren zal, werd na een prijsvraag onder Schiedamsche architecten, den heer Sanders de opdracht tot den bouw van het St. Jacobs Gasthuis verleend en nadat een zee van moeilijkheden was doorworsteld, verrees aan de Burgemeester Knappertlaan eindelijk het mooie en practische gebouw voor Ouden van Dagen.

Andere groote objecten waren o.a. de Passage, die in 1931 en de Passage Bioscoop, die in 1933 tot stand kwamen. En dan zijn er nog tal van andere bouwwerken die het eerst in het brein van den heer Sanders ontstonden. Een van de eerste was de Machinefabriek van de firma Ingelse aan de Nieuwe Haven 1909); daarna volgde o.a. het Volksbadhuis (1912); de uitbreiding van Drukkerij De Eendracht (1913); idem van het gebouw van den Distillateurs Bond (1919), thans Geref. Jeugdhuis, met zijn prachtige groote zaal: plannen werden gemaakt om de Beurs te verbouwen en productief te maken en voor een tuindorp in den Nieuwlandschen polder, welke plannen nooit verwezenlijkt zijn: het heerenhuis Tuinlaan 80 werd ingericht tot bankgebouw 1921); in 1926 kwam in étappes, terwijl het bedrijf ongestoord door ging, een groote uitbreiding van de drukkerij der firma H.A.M. Roelants tot stand; in 1928 verrees aan de Lange Haven het nieuwe pand van de firma Van ’t Hof en Jongepier: in 1933 kwam een groote verbouwing van de Huishoud- en Industrieschool tot stand.

Het mooiste gedeelte van de Burgemeester Knappertlaan – van het St. Liduina-plein tot de Vondellaan- is nagenoeg geheel gebouwd naar ontwerpen van den overledene; ook bouwde hij villa’s in het Gooi, te Ginneken en te Overschie. Voor de Vereen. tot bestrijding der Tuberculose ontwierp hij de aardige gebouwtjes bij de lighallen en ook op andere wijze toonde hij zijn goede hart. De heer Sanders was vroeger bestuurslid van de Vereeniging Het Volkshuis en tot haar opheffing voorzitter van de Gezondheidscommissie.

Een man met een geweldige werkkracht en een bescheiden karakter is heden heen gegaan. De teraardebestelling van zijn stoffelijk overschot is bepaald op Maandag a.a. op de Algemeene Begraafplaats.